Οδηγίες Εγγραφής σε Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΚΑΙ

ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

 1. Η Υπεύθυνη Δήλωση την οποία θα βρείτε στην εφαρμογή, υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς ή από τον μονογονέα/κηδεμόνα που έχει τη γονική μέριμνα ή την εξ’ ολοκλήρου επιμέλειακαι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΓΟΝΕΩΝ.
 2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο (πρόσφατο εντός έξι
  μηνών) από το οποίο να προκύπτει η οικογενειακή κατάσταση των γονέων/κηδεμόνων του/των παιδιού/ών

Α.ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (3ΟΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ)

 1. Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος του τρέχοντος οικονομικού έτους
 2. Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών Υπόχρεου και Συζύγου
 3. Εναλλακτικά, Βεβαίωση από την Εφορία απαλλαγής για τους μη υπόχρεους υποβολής Φορολογικής
  Δήλωσης.

Β.ΥΓΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας το οποίο θα βρείτε στην εφαρμογή συμπληρωμένο από τον/την παιδίατρο από το
  οποίο θα προκύπτει η καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.
 2. Αντίγραφο του βιβλιαρίου υγείας του/των παιδιού/ων με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά
  ανάλογα με την ηλικία. Επίσης πρόσφατα αποτελέσματα φυματινοαντίδρασης (mantoux) εφόσον
  απαιτείται.

Γ.ΓΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 

 1. Πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης του/των παιδιού/ων από το οποίο να προκύπτει η ηλικία του,
  θεωρημένο με τη σφραγίδα της Χάγης ή μεταφρασμένο από εξουσιοδοτημένο δικηγόρο.
 2. Άδεια Παραμονής σε ισχύ στην Ελλάδα των γονέων και του/των παιδιού/ων Παρατήρηση: ∆ε θεωρούνται αλλοδαποί οι Βορειοηπειρώτες, οι Ελληνοπόντιοι κ.τ.λ., εφ’ όσον
  προκύπτει από το Πιστοποιητικό Γέννησης του παιδιού η Ελληνική Ιθαγένεια.

Δ.ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Β.Σ.Ο.Φ.)

 1. Βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

 1. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
  1. ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ/ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
   ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ

   1. VOUCHER
 2. ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΕΣ/ΟΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ» ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΑΝ ΑΙΤΗΣΗ , ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ 
  1. Αντίγραφο του Αποδεικτικού Υποβολής της Αίτησης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.
 3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (ή Πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια)
  1. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
   1. Πρόσφατη Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας ή του μονογονέα πατέρα που θα πιστοποιείται ότι είναι
    εργαζόμενη/ος ή πρόκειται να εργασθεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, τη σχέση
    απασχόλησης και το χρονικό διάστημα απασχόλησης.
  2. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
   1. Αναγγελία πρόσληψης
   2. ή εναλλακτικά Αντίγραφο της σύμβασης
   3. Στην περίπτωση που πρόκειται να εργασθεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής:
    πρόσφατη Βεβαίωση εργοδότη της μητέρας ή του μονογονέα πατέρα που θα πιστοποιείται ότι πρόκειται
    να εργασθεί εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, η σχέση της απασχόλησης και το χρονικό
    διάστημα, και τέλος θα πρέπει να γίνεται προσδιορισμός του ύψους των μηνιαίων αποδοχών της/του
   4. ΚΑΙ
   5. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση της μητέρας ή του μονογονέα πατέρα του τελευταίου τριμήνου
   6. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση του Τελευταίου Τριμήνου:
    Υπεύθυνη Δήλωση που θα δηλώνεται ότι «Δεσμεύομαι ότι θα προσκομίσω την Αναλυτική Περιοδική
    Δήλωση μόλις εκδοθεί και πάντα πριν την έναρξη εγγραφής του τέκνου μου».
    Σημειώνεται ότι εάν μέχρι την έναρξη της φιλοξενίας δεν έχει κατατεθεί η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, θα
    αφαιρούνται τα αντίστοιχα μόρια της εργασιακής κατάστασης και οι Πίνακες Επιλογής και Επιλαχόντων
    αναδιαμορφώνονται.
  3. ΕΛΕΥΘΕΡΗ/ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
   1. Αντίγραφο της Δήλωσης Έναρξης Επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ. ή Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα ότι έχουν
    καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι εισφορές.
   2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος
  4. ΕΛΕΥΘΕΡΗ/ΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΗ/ΟΣ ΣΤΟΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ 
   1. Βεβαίωση Ασφαλίσεως από τον ΕΦΚΑ (Ο.Γ.Α.) ή Βεβαίωση από τον ΕΦΚΑ (Ο.Γ.Α.) ότι έχουν καταβληθεί ή
    ρυθμιστεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή ότι η/ο ενδιαφερόμενη/ος είναι άμεσα ασφαλισμένη/ος ακόμα και
    αν οφείλει εισφορές.
  5. ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΗ ΜΗΤΕΡΑ ή ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
   1. Βεβαίωση Ανεργίας με ημερομηνία έναρξης της ανεργίας πριν την έναρξη υποβολής των αιτήσεων
 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  1. ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ( Διαζευγμένοι ή σε διάσταση γονείς) 
   1. Αντίγραφο Διαζευκτηρίου ή Αίτηση Διαζυγίου που αποδεικνύει τη διάσταση (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο
    πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
   2. Δικαστική Απόφαση Επιμέλειας ή Γονικής Μέριμνας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας ή της γονικής μέριμνας.
  2. ΟΡΦΑΝΟ ΠΑΙΔΙ
   1. Ληξιαρχική πράξη των αποβιωσάντων γονέων (εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής
    κατάστασης).
  3. ΓΟΝΕΙΣ Ή ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ
   1. Βεβαίωση ΚΕΠΑ σε ισχύ.
  4. ΓΟΝΕΑΣ ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΟΣ/ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΣ
   1. Βεβαίωση από αρμόδια υπηρεσία
  5. ΓΟΝΕΑΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ Ή ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ
   1. Βεβαίωση τελευταίου εξαμήνου σπουδών από τη γραμματεία της σχολής στην οποία να αναγράφεται η
    εγγραφή και ο χρόνος σπουδών.
 5. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
  1. Λογαριασμός ∆ΕΗ ή ∆ΕΥΑΡ ή ΟΤΕ ή Κινητής Τηλεφωνίας από το οποίο να προκύπτει η διεύθυνση
   κατοικίας των γονέων/κηδεμόνων του/των παιδιού/ών. Σε αντίθετη περίπτωση, αντίγραφο μισθωτηρίου
   συμβολαίου κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα που πιστοποιεί ότι είναι κάτοικος του
   Δήμου Ρεθύμνης.

Κάθε άλλο δικαιολογητικό που οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων που ελέγχουν την μοριοδότηση και εν
συνεχεία η Ειδική Επιτροπή Επιλογής Φιλοξενούμενων Παιδιών ή και οι ίδιοι οι γονείς κρίνουν απαραίτητο
καθώς και οποιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό ή έγγραφο επίσημης αρχής κριθεί ανά περίπτωση απαραίτητο ή
ζητηθεί επιπρόσθετα για το σχηματισμό ορθής κρίσης της επιτροπής εισηγήσεων εγγραφών

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κοινωνικό Κριτήριο Μόρια
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».
100
Ωφελούμενες/Ωφελούμενοι που έχουν το δικαίωμα να κάνουν αίτηση στο Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών».,έχουν ΠΛΗΡΗ ΦΑΚΕΛΟ και δεν τους χορηγήθηκε VOUCHER
100
ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ (ή Πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια)
Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) Ετήσιας Απασχόλησης. 60
Εργαζόμενες μητέρες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες) Εποχιακής Απασχόλησης ή με πρόσφατη πρόσληψη μητέρα χωρίς Βεβαίωση Ασφαλιστικού Φορέα (με Αναγγελία Πρόσληψης). 40
Άνεργη μητέρα με Δελτίο Ανεργίας πριν την έναρξη των αιτήσεων. 20
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Έως 10.000 € 50
Από 10.001 € Έως 15.000 € 40
Από 15.001 € Έως 20.000 € 30
Από 20.001 € Έως 25.000 € 20
Από 25.001 € Έως 30.000 € 10
Από 30.001 € 0
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Μονογονεϊκές οικογένειες (διαζευγμένοι γονείς ή σε διάσταση με επιμέλεια). 30
Μονογονεϊκές οικογένειες λόγω θανάτου γονέα (χήρος – χήρα) ή διαζευγμένοι γονείς με γονική μέριμνα ή άγαμες μητέρες. 50
Αριθμός Ανήλικων Παιδιών στην οικογένεια. x10
Γονείς ή παιδιά στην οικογένεια με αναπηρία 67% και άνω (αν υπάρχουν 2 μέλη στην οικογένεια με αναπηρία άνω των 67% τα μόρια διπλασιάζονται. 50
Γονέας στρατευμένος ή φυλακισμένος. 40
Γονέας μαθητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ πτυχίου ή Μεταδευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Α’ πτυχίου ή φοιτητής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ πτυχίου με οικογενειακό
εισόδημα έως 20.000 €.
Εξαιρείται της μοριοδότησης ο γονέας – φοιτητής εξ’ αποστάσεως
10
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Κάτοικοι Δήμου Ρεθύμνης. 50

ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας των ενδιαφερομένων στα συνολικά μόρια, προηγείται κατά σειρά ο ενδιαφερόμενος
ο οποίος έχει περισσότερα μόρια: α) στη ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ και αν και αυτά
συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο β) ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΤΕΡΑΣ
(ή Πατέρα σε μονογονεϊκή οικογένεια) και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει περισσότερα
μόρια στο κριτήριο γ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος που έχει
περισσότερα μόρια στο κριτήριο δ) ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ και αν και αυτά συμπίπτουν, ο ενδιαφερόμενος
που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο ε) ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ.
Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η επιλογή με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των
ισοβαθμησάντων.

ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Εξαιρούνται της μοριοδότησης τα Κοινωνικά Περιστατικά με έκθεση από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου
Ρεθύμνης (ορφανά, εγκαταλελειμμένα, άπορες οικογένειες κ.λ.π.) τα οποία θα εγγράφονται έπειτα από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΕΙΩΝ

  1. Τα τροφεία καθορίζονται ανά κατηγορία, σύμφωνα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας που
   εγγράφονται στα Κ.Δ.Α.Π. του Δήμου Ρεθύμνης, με μειωμένα τροφεία σε ποσοστό 10% και 20% για
   δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα από το αρχικό ποσό και σε συνάρτηση με το συνολικό οικογενειακό
   εισόδημα φορολογικού έτους 2023 (φετινό εκκαθαριστικό), όπως λεπτομερώς αναφέρονται παρακάτω:
  Κλίμακα Εισοδήματος Ένα Παιδί Δύο Παιδιά Τρία Παιδιά
  Έως 15.000 € ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
  15.001 € – 20.000 € 50,00 € 90,00 € 120,00 €
  20.001 € – 25.000 € 60,00 € 108,00 € 144,00 €
  25.001 € – 30.000 € 70,00 € 126,00 € 168,00 €
  30.001 € – 35.000 € 80,00 € 144,00 € 192,00 €
  35.001 € – 40.000 € 90,00 € 162,00 € 216,00 €
  40.001 € – 45.000 € 100,00 € 180,00 € 240,00 €
  45.000 € και πάνω 150,00 € 270,00 € 360,00 €
  Εξαιρούνται της καταβολής τα Κοινωνικά Περιστατικά με έκθεση από τους αρμόδιους υπάλληλους
  της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνης (ορφανά,
  εγκαταλελειμμένα, άπορες οικογένειες κ.λ.π.)
 1. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα αποφασίσει για τις περιπτώσεις που θα προτείνει η Διεύθυνση
  Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης για απαλλαγή τροφείων ή μείωση των τροφείων για
  οικονομικούς ή κοινωνικούς λόγους
 2. Τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου
  Ρεθύμνης εφόσον επιλεχθούν από τη δράση «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής
  Απασχόλησης Παιδιών»,δε θα τους χρεωθούν τροφεία για το μήνα μεταβολής.
 3. Επίσης τα παιδιά που θα φιλοξενηθούν στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου
  Ρεθύμνης εφόσον επιλεχθούν από τη δράση «Πρόγραμμα Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής
  Απασχόλησης Παιδιών», δε θα τους χρεωθούν τροφεία για τους μήνες που έχουν ενταχθεί στα
  παραπάνω προγράμματα.
 4. Ο προσδιορισμός των τροφείων γίνεται με βάση το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο
  προκύπτει από το άθροισμα του Συνολικού Δηλωθέντος Εισοδήματος Υπόχρεου και Συζύγου και των
  αντίστοιχων Αυτοτελών Φορολογούμενων ποσων…κλπ Υπόχρεου και Συζύγου και στο οποίο δεν θα
  υπολογιστεί το επίδομα τέκνων, το επίδομα μητρότητας, η αποζημίωση απόλυσης, το επίδομα
  ανεργίας και τα εξωϊδρυματικά επιδόματα αναπηρίας.
  Για τα ανωτέρω και προκειμένου να μην υπολογιστούν τα αντίστοιχα ποσά θα πρέπει ο γονέας να
  προσκομίσει το αντίστοιχο Εκκαθαριστικό Σημείωμα και την Ενημέρωση Εισοδημάτων – Δαπανών
  του Υπόχρεου και της Συζύγου.
 5. Σε περίπτωση σοβαρής μείωσης των εισοδημάτων της οικογένειας κατά το έτος 2024 σε σχέση με το
  2023 και μετά από την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρεθύμνης του σχετικού
  αιτήματος του γονέα για μείωση (έχοντας προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά), για τον
  υπολογισμό του οικογενειακού εισοδήματος, υπολογίζονται μειωμένα τροφεία.
 6. Η οικονομική συμμετοχή πρέπει να εξοφλείται την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες
  ημέρα του μήνα κατά τον οποίο πρέπει να καταβληθεί και η συμμετοχή ξεκινά από την εγγραφή
  του παιδιού και μέχρι την 31η Ιουλίου του σχολικού έτους (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων
  – παρ.1 & 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’)). Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης
  γίνεται με τους παρακάτω τρόπους:

  1. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου Ρεθύμνης στην Επίσημη Ιστοσελίδα του
   Δήμου Ρεθύμνης (rethymno.gr) και ειδικότερα στη διαδρομή e-Υπηρεσίες  e-Πληρωμές ,
   όπου πατάτε «Είσοδος στις Ηλεκτρονικές Πληρωμές (epay.rethymno.gr)» κάνοντας χρήση
   των κωδικών Taxisnet. Στην ίδια ηλεκτρονική υπηρεσία, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να μπει
   για να ενημερωθεί για το ποσό και το τι τροφεία του έχουν βεβαιωθεί και οφείλει να
   καταβάλει.
  2. Με κάρτα ανάληψης ή πιστωτική, μέσω του ταμείου του Δήμου Ρεθύμνης
  3. Με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.
 7. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του
  Δήμου Ρεθύμνης (άρθρο 5), αν κάποιος γονέας/ κηδεμόνας δεν καταβάλλει την μηνιαία εισφορά
  του τρέχοντος μηνός, τότε η υπηρεσία οφείλει να επικοινωνήσει με το γονέα/κηδεμόνα. Σε μη
  εμπρόθεσμη καταβολή των τροφείων για δύο (2) συνεχόμενους μήνες η Υπηρεσία οφείλει να κάνει
  τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
  (Κ.Ε.Δ.Ε.). Παράλληλα, η μη εμπρόθεσμη καταβολή πέραν των δύο (2) μηνών συνεπάγεται και τη
  διαγραφή του παιδιού κατόπιν σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο οποίο μπορεί να
  παρίσταται ο γονέας/κηδεμόνας εάν το επιθυμεί.
 8. Οι γονείς που επιθυμούν να διαγράψουν τα παιδιά τους πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Διαγραφής
  στην/στον Προϊσταμένη/ο του Κ.Δ.Α.Π. η/ο οποία/ος εισηγείται για τη διαγραφή.
 9. Η χρέωση των τροφείων γίνεται ακόμη και αν το παιδί δεν έχει καθημερινή παρουσία. Εάν για
  οποιοδήποτε λόγο το παιδί δεν έχει καθημερινή παρουσία στο Κ.Δ.Α.Π., η οικονομική συμμετοχή
  καταβάλλεται κανονικά . Κατ’ εξαίρεση και σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 4 του Κανονισμού
  Λειτουργίας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.Α.Π.) του Δήμου Ρεθύμνης, το Δημοτικό
  Συμβούλιο δύναται να αποφασίσει για την απαλλαγή ή τη μείωση της καταβολής της οικονομικής
  εισφοράς. Αυτό θα ισχύει μόνο για σοβαρούς κοινωνικούς και ιατρικούς λόγους και η αίτηση του
  γονέα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένη με τα ανάλογα δικαιολογητικά.
 10. Αν η εγγραφή πραγματοποιηθεί:
  1. Από μία (1) έως οκτώ (8) του μήνα, τότε καταβάλλεται ολόκληρη η οικονομική συμμετοχή.
  2. Από εννέα (9) έως δεκαέξι (16) του μήνα, τότε καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) της
   οικονομικής συμμετοχής.
  3. Από δεκαεπτά (17) έως είκοσι τέσσερις (24) του μήνα, τότε καταβάλλεται η μισή οικονομική
   συμμετοχή.
  4. Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα μία (31) του μήνα, τότε καταβάλλεται το ένα τέταρτο
   (1/4) της οικονομικής συμμετοχής
 11. Αν η διαγραφή πραγματοποιηθεί:
  1. Από μία (1) έως οκτώ (8) του μήνα, τότε καταβάλλεται το ένα τέταρτο (1/4) της οικονομικής
   συμμετοχής
  2. Από εννέα (9) έως δεκαέξι (16) του μήνα, τότε καταβάλλεται η μισή οικονομική συμμετοχή.
  3. Από δεκαεπτά (17) έως είκοσι τέσσερις (24) του μήνα, τότε καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4)
   της οικονομικής συμμετοχής.
  4. Από είκοσι πέντε (25) έως και τριάντα μία (31) του μήνα, τότε καταβάλλεται ολόκληρη η
   οικονομική συμμετοχή».
 12. Σε περίπτωση καθυστέρησης βεβαίωσης των χρηματικών καταλόγων ήτοι μετά την πάροδο της
  προθεσμίας πληρωμής του μήνα εγγραφής ή οπουδήποτε επόμενου μήνα, το σύνολο των
  οφειλόμενων τροφείων που αντιστοιχούν στους μήνες από την έναρξη φιλοξενίας έως την βεβαίωση
  των χρηματικών καταλόγων, οφείλουν να καταβληθούν έως και την τελευταία εργάσιμη για τις
  δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του μήνα πληρωμής της δόσης, που λήγει μετά τη βεβαίωση του
  χρηματικού καταλόγου. Σε διαφορετική περίπτωση μπαίνει προσαύξηση (Κώδικα Εισπράξεως
  Δημοσίων Εσόδων – παρ.1 & 2 του άρθρου 5 του Ν.Δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α’).
 13. Καμία αίτηση εγγραφής δε θα γίνεται δεκτή, εάν υπάρχει οφειλή τροφείων προηγούμενων ετών.
 14. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι νόμιμοι εκπρόσωποι/κηδεμόνες της δράσης της ΕΕΤΑΑ, κατά
  υπαιτιότητά τους (μη υποβολή εξουσιοδότησης, μη έγκαιρη υποβολή παρουσιών & μη έγκυρη
  προσκόμιση δικαιολογητικών απουσιών) δεν συμπεριληφθούν στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις
  Παραστατικών κάποιου μήνα, και συνεπώς δεν είναι δυνατή η πληρωμή του Δήμου που τους
  εξυπηρετεί, από την ΕΕΤΑΑ, ο Δήμος θα βεβαιώνει το σύνολο του αντιτίμου του Voucher για τις
  υπηρεσίες που παρείχε για τον/τους μήνα/ες που δεν εισέπραξε, στον νόμιμο εκπρόσωπο
  (δικαιούχο του Voucher) του παιδιού.